• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Ład korporacyjny

Władze Spółki

Zarząd
Rada Nadzorcza

 

Dokumenty korporacyjne:

Statut Delko S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Delko S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Delko S.A.
Regulamin Zarządu Delko S.A.
Regulamin Komitetu Audytu DELKO
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2015 roku
Uchwała ZWZA DELKO 2020 polityka wynagrodzeń
Załącznik do projektu uchwały nr 22 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - Polityka Wynagrodzeń

Dobre Praktyki Giełdowe

Celem "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości ich komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie uregulowanych przez prawo.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Delko S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego, przyjętych uchwałą Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z późniejszymi zmianami, za wyjątkiem zasad wymienionych w niżej przytoczonym raporcie bieżącym nr 08/2009 z dnia 16 września 2009 roku, w Raporcie EBI nr 1/2014 o niestosowaniu przez spółkę Delko S A niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w Raporcie EBI nr 01/2016 na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Raporty, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu GPW:
Raport bieżący nr 08/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczący nie stosowania wybranych zasad dobrych praktyk w Delko S.A.
Raport EBI nr 1/2014 o niestosowaniu przez spółkę Delko S A niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport EBI nr 01/2016 na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Delko Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2023

Raporty, o których mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu GPW:
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2010 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2011 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2012 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2013 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2014 roku

Reguła dotycząca zmiany biegłego rewidenta

Zgodnie z zasadą nr I.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Delko S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Stosownie do § 16 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: (…) „wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki” (...). Rada Nadzorcza przy podejmowaniu każdej decyzji - w tym również dotyczącej wyboru lub zmiany audytora Spółki - kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168