• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Ład korporacyjny

Władze Spółki

Zarząd
Rada Nadzorcza

 

Dokumenty korporacyjne:

Statut Delko S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Delko S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Delko S.A.
Regulamin Zarządu Delko S.A.
Regulamin Komitetu Audytu DELKO

Dobre Praktyki Giełdowe

Celem "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości ich komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie uregulowanych przez prawo.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Delko S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego, przyjętych uchwałą Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z późniejszymi zmianami, za wyjątkiem zasad wymienionych w niżej przytoczonym raporcie bieżącym nr 08/2009 z dnia 16 września 2009 roku, w Raporcie EBI nr 1/2014 o niestosowaniu przez spółkę Delko S A niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w Raporcie EBI nr 01/2016 na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Raporty, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu GPW:
Raport bieżący nr 08/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczący nie stosowania wybranych zasad dobrych praktyk w Delko S.A.
Raport EBI nr 1/2014 o niestosowaniu przez spółkę Delko S A niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport EBI nr 01/2016 na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Delko Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raporty, o których mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu GPW:
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2010 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2011 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2012 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2013 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2014 roku
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Delko S.A. w 2015 roku

Reguła dotycząca zmiany biegłego rewidenta

Zgodnie z zasadą nr I.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Delko S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Stosownie do § 16 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: (…) „wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki” (...). Rada Nadzorcza przy podejmowaniu każdej decyzji - w tym również dotyczącej wyboru lub zmiany audytora Spółki - kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168